msgbartop
(تجاری‌سازی ایده­ ها ، اختراعات و یافته­ های پژوهشی)
msgbarbottom

۰۴ اسفند ۹۳ همایش طراحی ساختمـان در بـرابـر زلــزله

مرکز تحقیقات راه – مسکن و شهرسازی به منظور آشنایی متخصصین حوزه ساخت و ساز کشور با تغییــرات چهـارم آییـن نامه طـراحی ساختمان ها در برابر زلــزله همایش برگـزار می کند. همایش آشنایی با تغییرات ویـرایش چهارم طراحی ساختمان ها در برابر زلـزله روز ششـم اسفنــدمـاه سال جـاری در مـرکز تحقیقـات راه – مسکن و شهـرسازی برگـزار می شود.

دیدگاه‌ها بسته شده است.