msgbartop
(تجاری‌سازی ایده­ ها ، اختراعات و یافته­ های پژوهشی)
msgbarbottom

۰۴ شهریور ۹۱ اهمیت مدیریت آموزشی وجایگاه کارورزی در آن

یکی از مهم ترین ظریف ،ترین وموثرترین مدیریت ها،مدیریت آموزشی است زیرا این نوع از مدیریت در فرایند یاددهی ـیادگیری ، افزایش بهره وری سازمان های آموزشی وتحقق اهداف هریک از دوره های تحصیلی تاثیر بسیاری دارد از عوامل موثر در موفقیت مدیریت آموزشی ،تربیت مدیرانی صالح ،عالم وباتجربه است زیرا به کمک مدیران شایسته ودارای صلاحیت عمومی ،حرفه ای ومهارت های انسانی ،ادراکی وفنی سازمان های آموزشی متحول وزمینه برای بروز خلاقیت ها ونوآوری ها ونیز ایجاد تغییرات لازم فراهم می شود ،همچنین رشد هماهنگ وهمه جانبه کودکان،نوجوانانوجوانان واستفاده بهینه از منابع انسانی ومادی هر واحد آموزشی ممکن خواهد شد دوره های آموزشی رسمی بلند مدت وکوتاه مدت در تربیت مدیران شایسته سهم عمده ای دارد آموزش مدیران ممکن است در سطوح کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد ودکترا صورت می گیرد ومی توانیم علاوه بر دوره های رسمی دانشگاهی ،دوره های باز آموزی مدیران را طراحی واجرا کنیم به این منظور ،دربرنامه ریزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ووزارت آموزش وپرورش ،رشته های گوناگون مدیریت ومدیریت آموزشی گنجانده شده است کارورزی در رشته مدیریت آموزشی طبق برنامه مصوب طی دو نیم سال در دانشگاه عرضه می شود در نیم سال اول ۲واحد با عنوان کارورزی۱،در نیم سال دوم نیز ۲واحدتحت عنوان کارورزی ۲عرضه می شود ،بنابراین ۴وواحد از دروس دانشجویان رشته مدیریت آموزشی در سطح کارشناسی به کارورزی ۱و۲اختصاص دارد.در برنامه تصویب شده آمده است که دانشجویان باید پیش نیاز لازم را بگذرانند در دانشگاه نیز مانند مراکز تربیت معلم درس کارورزی ۱و۲ به صورت مستمر ودر سال آخر تحصیل دانشگاهی عرضه می شود در برنامه مصوب آمده است که دانشجویان باید۲۱۶ساعت برای کارورزی ا و۲۱۶ساعت برای کارورزی ۲ در مدرسه وسازمان های اداری فعالیت عملی وکارورزی داشته باشند.

دیدگاه‌ها بسته شده است.